fbpx

Privacy Policy & Legal info

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN:
Contactgegevens: Roucca label is eigendom van HDM bvba – Stationsstraat 158 te 9260 Schellebelle
Ondernemingsnummer: BE 0462422556
Telefoon: 092320317
info@roucca.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HDM bvba of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

HDM bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal HDM bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

HDM bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HDM bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. HDM bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. HDM bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van het HDM bvba gevestigd is, bevoegd.

PRIVACY BELEID
HDM bvba hecht belang aan uw privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op 092320317 of info@roucca.be.

Verwerkingsdoeleinden
HDM bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan HDM bvba gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren of verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden of schriftelijk verzoek, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen of overheidsinstanties binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met HDM bvba verbonden zijn of met enige andere partner van HDM bvba ;

HDM bvba neemt in acht dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Enige inbreuk op de privacy door derden zal HDM bvba niet verantwoordelijk worden geacht.

Trendy-Deuren zal u te allen tijde inlichten over het overmaken aan derden.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart HDM bvba je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de vooropgestelde doelen.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS.
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@roucca.be ;
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

HET GEBRUIK VAN “COOKIES”
Wat is een cookie?
Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om je bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien je de website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raadt we je aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien je verkiest om dit niet te doen, ben je altijd vrij om ze niet in te schakelen. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruik van deze website
Deze website maakt gebruik van cookies. U kan hierover meer info verstekken in onze algemene voorwaarden, privacy policy of andere documenten beschikbaar gesteld door HDM bvba .
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

DE BEHEERDER VAN DEZE WEBSITE
HDM bvba wordt gepubliceerd en beheerd door De Meersman (www.demeersman.com) – e-mail: info@demeersman.com.


CE SITE WEB EST LA PROPRIÉTÉ DE:
Coordonnées: Le label Roucca appartient à HDM bvba - Stationsstraat 158 ​​à 9260 Schellebelle
Numéro d'entreprise: BE 0462422556
Téléphone: 092320317
info@roucca.be

En accédant et en utilisant le site Web, vous acceptez expressément les termes et conditions suivants.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou de sociétés, textes, images, etc. sont protégés par des droits intellectuels et appartiennent à HDM bvba ou à des tiers autorisés.
HDM bvba met tout en œuvre pour que les informations fournies soient complètes, correctes, exactes et mises à jour. Malgré ces efforts, des inexactitudes peuvent survenir dans les informations fournies. Si les informations fournies contiennent des inexactitudes ou si certaines informations ne sont pas disponibles sur ou via le site, HDM bvba mettra tout en œuvre pour y remédier dans les meilleurs délais.

HDM bvba ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations de ce site.

Si vous constatez des inexactitudes dans les informations mises à disposition sur le site, vous pouvez contacter l'administrateur du site.
Le contenu du site (y compris les liens) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans préavis ni notification. HDM bvba ne donne aucune garantie pour le bon fonctionnement du site et ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un dysfonctionnement ou d'une (in) disponibilité temporaire du site ou de toute forme de dommage, direct ou indirect, pouvant résulter de la l'accès ou l'utilisation du site. HDM bvba ne peut en aucun cas être tenu responsable envers quiconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, d'une manière spéciale ou autre, des dommages résultant de l'utilisation de ce site ou de tout autre, notamment du fait de liens ou hyperliens, y compris, sans limitation de toutes les pertes, interruptions de travail, corruption de programmes ou d'autres données sur le système informatique, l'équipement, les logiciels ou autres de l'utilisateur.

Le site Web peut contenir des hyperliens vers des sites Web ou des pages de tiers, ou s'y référer indirectement. Le fait de placer des liens vers ces sites Web ou pages n'implique en aucune manière l'approbation implicite de leur contenu. HDM bvba déclare expressément qu'elle n'a aucun contrôle sur le contenu ou d'autres caractéristiques de ces sites Web et ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu ou des caractéristiques de ceux-ci ou de toute autre forme de dommage résultant de son utilisation.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES
Le droit belge s'applique à ce site. En cas de litige, seuls les tribunaux du district où se trouve le siège de HDM bvba sont compétents.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
HDM bvba attache de l'importance à votre vie privée et traite les données personnelles conformément à cette déclaration de confidentialité.

Bien que la plupart des informations de ce site soient disponibles sans qu'il soit nécessaire de fournir des informations personnelles, il est possible que l'utilisateur soit invité à fournir des informations personnelles. Ces informations ne seront utilisées que pour vous tenir informé de nos activités.

Pour plus d'informations, questions ou commentaires concernant notre politique de confidentialité, veuillez contacter le 092320317 ou info@roucca.be.

Finalités du traitement
HDM bvba collecte et traite les données personnelles, y compris l'administration des clients, le suivi des commandes / livraisons, la facturation, le profilage et l'envoi de marketing et de publicité personnalisée.

Base (s) juridique (s) du traitement.
Conformément à la loi sur le traitement des données personnelles du 08/12/1992, l'utilisateur dispose d'un droit légal de contrôle et éventuellement de rectification de ses données personnelles. Sous réserve d'une preuve d'identité, vous pouvez obtenir gratuitement une notification écrite de vos données personnelles via une demande écrite, datée et signée à HDM bvba. Si nécessaire, vous pouvez également demander de corriger ou de supprimer des données qui seraient incorrectes, incomplètes ou non pertinentes.

Transfert à des tiers
Si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs déclarés ou la demande écrite, les données personnelles du client seront partagées avec d'autres sociétés ou organismes gouvernementaux au sein de l'Espace économique européen qui sont directement ou indirectement associés à HDM bvba ou à tout autre partenaire de HDM bvba;

HDM bvba observe que ces destinataires prendront les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles. HDM bvba ne sera pas tenu responsable de toute violation de la vie privée par des tiers.

Trendy-Doors vous informera toujours du transfert à des tiers.

Durée de conservation
Les données personnelles traitées pour la gestion de la clientèle seront conservées pendant la période nécessaire pour se conformer aux exigences légales.

Sauf si une période de conservation plus longue est requise ou justifiée par la loi ou par le respect d'une autre obligation légale, HDM bvba ne stockera vos données personnelles que pendant la période nécessaire pour atteindre et atteindre les objectifs fixés.

DROIT D'ACCÈS, D'AMÉLIORATION, DE SUPPRESSION, DE LIMITATION, D'OBJECTION ET DE TRANSFÉRABILITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES.
Le client a à tout moment le droit d'inspecter ses données personnelles et peut les corriger ou les faire corriger si elles sont incorrectes ou incomplètes, les faire supprimer, restreindre leur traitement et s'opposer au traitement des données personnelles le concernant.

En outre, le client a le droit d'obtenir une copie (sous une forme structurée et facilement lisible) de ses données personnelles et de les transmettre à une autre entreprise.

Afin d'exercer les droits ci-dessus, le client est invité à:

ajuster lui-même les paramètres de son compte client; et / ou
envoyer un e-mail à l'adresse e-mail suivante: info@roucca.be;
Marketing direct
Le client a le droit de s'opposer gratuitement à tout traitement de ses données personnelles en vue d'un marketing direct.

Plainte
Le Client a le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée (Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles - commission@privacycommission.be).

L'UTILISATION DES "COOKIES"
Qu'est-ce qu'un cookie?
Un cookie, également appelé cookie HTTP, cookie Web ou cookie de navigateur, est généralement un petit fichier texte envoyé depuis un site Web et stocké dans le navigateur Web respectivement. sur l'appareil de l'utilisateur pendant qu'un utilisateur navigue sur un site Web resp. utilise une application mobile. Lorsque l'utilisateur surfera sur le même site Web à l'avenir, les données stockées dans le cookie peuvent être récupérées par le site Web pour informer le site Web de l'activité précédente de l'utilisateur. Les cookies sont conçus comme un mécanisme fiable permettant aux sites Web de se souvenir de l'état du site Web ou de l'activité que l'utilisateur a entreprise dans le passé. Ils nous aident à optimiser votre visite sur le site Web, à mémoriser les choix techniques (par exemple, choix de la langue, newsletter, etc.) et à montrer des services et des offres plus pertinents. Si vous souhaitez consulter le site resp. Nous vous recommandons d'activer les cookies. Cependant, si vous choisissez de ne pas le faire, vous êtes toujours libre de ne pas les activer. Votre navigateur Internet vous permet d'empêcher l'utilisation de cookies, de recevoir un avertissement lorsqu'un cookie est installé ou de supprimer les cookies de votre disque dur par la suite. Consultez la fonction d'aide de votre navigateur Internet.


Quels types de cookies sont utilisés et pour quels:
Les «cookies internes» sont des cookies techniques qui sont utilisés par le site visité lui-même et qui visent à faire fonctionner le site de manière optimale. Exemple: paramètres que l'utilisateur a effectués lors de visites précédentes sur le site, ou: un formulaire pré-rempli avec des données que l'utilisateur a effectuées lors de visites précédentes.

Les "cookies tiers" sont des cookies qui ne proviennent pas du site Web lui-même, mais de tiers, par exemple un plug-in de marketing ou de publicité existant. Par exemple, les cookies de Facebook ou de Google Analytics. Pour de tels cookies, le visiteur du site doit d'abord donner son autorisation - cela peut être fait via une barre en bas ou en haut du site Web, en référence à cette politique, qui n'empêche pas de continuer à naviguer sur le site.)

Google Analytics
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilise des «cookies» (fichiers texte placés sur votre ordinateur) pour aider le site Web à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le site. Les informations générées par le cookie sur votre utilisation du site Web (y compris votre adresse IP) sont transférées et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Google utilise ces informations pour suivre la façon dont vous utilisez le site Web, pour compiler des rapports sur l'activité du site Web pour les opérateurs de site Web et pour fournir d'autres services liés à l'activité du site Web et à l'utilisation d'Internet. Google peut fournir ces informations à des tiers si Google est légalement tenu de le faire, ou dans la mesure où ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. Google ne combinera pas votre adresse IP avec d'autres données dont Google dispose. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en choisissant les paramètres appropriés dans votre navigateur. Cependant, nous tenons à souligner que dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web. En utilisant ce site Web, vous consentez au traitement des informations par Google de la manière et aux fins décrites ci-dessus.Utilisation de ce site Web
Ce site web utilise des cookies. Vous pouvez fournir plus d'informations à ce sujet dans nos conditions générales, notre politique de confidentialité ou d'autres documents mis à disposition par HDM bvba.
En utilisant notre site Web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

LE GESTIONNAIRE DE CE SITE WEB
HDM bvba est publié et géré par De Meersman (www.demeersman.com) - e-mail: info@demeersman.com.